RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Sisältö

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmuoto, joka tarjoaa joustavia tapoja asiakkaan taitojen kehittymiseen, esim.

 • toiminnan ohjauksen taitoihin
 • sosiaalisiin taitoihin ja
 • itsetunnon rakentumiseen.

Valmennus on ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa ja se toteutuu

 • valmennettavan vahvuuksiin perustuvalla käytännönläheisellä ohjauksella sekä
 • suunnitelmallisella ja tavoitteellisella työskentelyllä asiakkaan voimavarojen mukaan.

Valmennus auttaa

 • toimivien tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa
 • valmennettavaa löytämään ratkaisuja, vaihtoehtoja ja välineitä ongelmiin ja haasteiden kanssa elämiseen
 • myönteisen elämäntarinan rakentamisessa.

Valmennus vahvistaa

 • valmennettavan voimavaroja, osaamista, taitoja ja uuden oppimista sekä

Valmennus edistää

 • valmennettavan arjen- ja elämänhallinnan taitoja ja sekä tukee siirtymä- ja nivelvaiheita.

Valmennus lisää

 • onnistumisen kokemuksia ja elämän hallinnan tunnetta sekä
 • myönteisiä tunnekokemuksia.

Valmennus tukee

 • itsenäisyyttä ja osallisuutta.

Kohderyhmä

Valmennus sopii kaikenikäisille henkilöille,

 • joilla haasteena tai piirteinä on ADHD/ADD
 • Autismin kirjo/Aspergerin oireyhtymä
 • Touretten oireyhtymä
 • Kielelliset erityisvaikeudet

Valmennus sopii myös

 • aivovamma-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
 • niin yksilöille, pareille, perheille, ryhmille kuin verkostoillekin.

Valmentaja

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan laatukriteeristöön kuuluvat

 1. kasvatus-/opetus, sosiaali- tai terveysalan opistotasoinen ammattitutkinto
 2. riittävän laadukas neuropsykiatrisen valmentajan koulutus sekä
 3. vähintään viiden vuoden työkokemus erityislasten, -nuorten tai -aikuisten kanssa toimimisesta.

Nämä laatukriteerit ovat minulla. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii osana moniammatillista yhteistyötä, jota tehdään valmennettavan hyväksi.

Toteutus

Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelminä ovat

 • ratkaisukeskeinen, vahvuuksiin perustuva, konkreettinen ohjaus
 • arjen toimintojen harjoittelu
 • haastattelut ja tukikeskustelu
 • kannustus, myönteisyys ja onnistumisten esille nostaminen sekä
 • erilaiset toiminnalliset tuokiot leikin, draaman, piirtämisen ja kuvituksen avulla.

Valmennuksesta laaditaan valmennussopimus palveluntarjoajan ja asiakkaan kesken ja sitä toteutetaan valmennussuunnitelman mukaisesti.

Valmennus tapahtuu yksilöllisesti räätälöitynä tukena asiakkaan tarpeiden mukaan. Valmennus toteutetaan (suuntaa-antavasti)

 • noin 30-90 minuutin valmennustapaamisina
 • noin 4-8 kertaa kuukaudessa
 • noin 3-24 kuukauden ajan.
 • Valmennus voidaan pitää asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai erikseen sovitussa paikassa.

Verkosto

Valmennettava tulisi nähdä psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena, joka toimii osana yhteiskuntaa. Valmennus tulisikin viedä siihen elinympäristöön, jossa valmennettava toimii ja missä ympäristössä valmennukselle on tarvetta. Valmennus on sekä yksilö- että ympäristökeskeistä.

Neuropsykiatrinen valmennus voidaan toteuttaa

 • asiakkaan itsensä maksamana tai
 • siihen voi saada maksusitoumuksen esim. sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus tulisi nähdä osana terveydenhuoltopalvelua sekä osana kunnissa toteutettavaa perhetyötä tai niitä täydentävänä palveluna.

Perhetyöllä tarkoitetaan lapsiperheille järjestettävää ennaltaehkäisevää, kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista. Perhetyössä korostuvat perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tuki sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyö voi liittyä vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa elämäntilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Perhetyötä voidaan toteuttaa esim. perhetapaamisina, perheen ja lapsen keskusteluina, kotikäynteinä, ryhmätoimintana ja perhekuntoutuksena.

Facebook

© 2022 NEPSY-valmennus ja Hoivapalvelut
www-sivut: Tietotekniikka Haatanen