Ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta

Valmennus on ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa

Lähihoitajan antamat palvelut

Lähihoitajan, mielenterveys- ja päihdetyön, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon ammattitaitovaatimuksiin perustuvaa hoivapalvelua

Koulutuspalvelut

Koulutusta erityispedagogiikan alalta. Yrityksen toimipaikka sijaitsee Kuopiossa ja sen toimialueeseen kuuluvat: Kuopio, Siilinjärvi, Kaavi, Tuusniemi, SiunSote

NEPSY-VALMENNUS JA HOIVAPALVELUT

Tarjoamani palvelut tulisi nähdä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (nk. LAPE-hanke) mukaisina palveluina, joiden painopistealueina ovat

  • lapsi- ja perhekeskeisyys
  • ennaltaehkäisy
  • varhainen tuki ja hoito
  • korjaavien toimenpiteiden väheneminen
  • palveluiden oikea-aikaisuus ja
  • pitkällä aikavälillä kustannustehokkuus.

Myös minun toimintaani ohjaa samat pääperiaatteet:

  1. Lapsen oikeudet ja lapsen etu
  2. Lasten, nuorten ja perheiden omien voimavarojen vahvistaminen
  3. Lapsi- ja perhelähtöisyys
  4. Perheiden monimuotoisuus

Yritykseni profiloituu perheiden, nuorten ja lasten tukemiseen voimavaralähtöisesti. Jalkaudumme niihin ympäristöihin, missä avun tarvetta esiintyy. Olen aina ollut kiinnostunut lasten ja nuorten hyvinvoinnista – niin psyykkisestä, fyysisestä kuin sosiaalisestakin. Erityisen lähellä sydäntäni on erityislasten ja –nuorten hyvinvointi ja heidän tukeminen riittävän monipuolisesti ja oikea-aikaisesti unohtamatta heidän perheitään ja niiden tukemista yhtäaikaisesti.

Usein lapset saavat tukea koulunkäyntiinsä esim. eriyttämällä ja avustajan tukemana. Mielestäni tämä tuki ei riitä tänä päivänä, vaan tukea tulisi lisätä kotiin annettavalla tuella –läksyjen ja kokeisin lukuun nimeen omaan tukemalla niiden taitojen kehittymistä. Ensin tulisi näyttää mallia, miten läksyt ja kokeisiin luetaan ja sitten antamalla käytännön vinkkejä ja harjoittelemalla em. taitoja, jotta ne taidot muotoutuisivat koululaisen omiksi rutiineiksi hänen vahvuuksia tukemalla.

Pidänkin tärkeänä moniammatillista yhteistyötä näiden nuorten tukemisessa. Tässä yhtenä yhteistyömuotona näen antamani neuropsykiatrisen valmennuksen ja perhetyön. Neuropsykiatrisen valmennukseni vahvuuksia onkin oppiainesisältöjen osaaminen, joten koulunkäynnin tukeminen kotona ja koulussa on ammattiosaamiseni vahvuus. Näin tehden perheen voimavarat jakautuvat tasaisemmin kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnin tukemiseksi.

© 2022 NEPSY-valmennus ja Hoivapalvelut
www-sivut: Tietotekniikka Haatanen